Usługi dla firm krajowych i zagranicznych

Niasi biegli rewidenci posiadają duże doświadczenie w dziedzinie rachunkowości i audytu sprawozdań finansowych. Obsługujemy przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym i międzynarodowym – niezależnie od ich wielkości i formy prawnej, a także instytucje sektora publicznego. Doradzamy i wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu i przeprowadzaniu audytu sprawozdań finansowych oraz gromadzeniu związanej z tym dokumentacji, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, w oparciu o podejście oparte na ocenie ryzyka. Klienci, którzy nie są objęci obowiązkiem przeprowadzenia audytu, zlecają nam weryfikację sprawozdań rocznych, jeżeli potrzebują ich poświadczenia dla własnego bezpieczeństwa, do kontroli bądź w celu przedłożenia w instytucjach kredytowych.

Audyt jest planowany i wykonywany zawsze w ścisłym porozumieniu z klientem. Pozwala to odpowiednio dopasować główne obszary audytu do rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz zagrożeń istotnych z punktu widzenia sprawozdania finansowego danej firmy. Koordynacją działań jest zawsze powierzany partner odpowiedzialny po stronie naszej kancelarii. To on podejmuje szybkie i ostateczne decyzje, a także pozostaje o każdej porze do dyspozycji klienta.

Przygotowując się do przeprowadzenia audytu, zbieramy gruntowne informacje o przedsiębiorstwie zleceniodawcy. Możemy dzięki temu szybko zidentyfikować krytyczne zagrożenia, zapobiec niespodziewanym sytuacjom bezpośrednio przed datą zamknięcia okresu obrachunkowego, odpowiednio wcześnie rozpoznać ewentualne słabe punkty i zaproponować konkretne rozwiązania. W ten sposób stale towarzyszymy naszym klientom w ich bieżącej działalności.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte