• polski
  • niemiecki
  • angielski
  • francuski

Dokumentowanie wiarygodności danych finansowych

W wielu przypadkach wskazane jest przedłożenie poświadczenia lub potwierdzenia wystawionego przez biegłego rewidenta. Dlatego też oprócz tradycyjnego audytu sprawozdań finansowych wykonujemy dla naszych klientów rozmaite badania specjalne.

Ich przedmiotem są np.:

 • śródroczne sprawozdania finansowe
 • koncepcje restrukturyzacji
 • prawidłowe sprawowanie zarządu
 • niemiecka ustawa o obrocie papierami wartościowymi (WpHG)
 • niemieckie rozporządzenie w sprawie obowiązków maklerów, pośredników kredytowych i inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych, deweloperów budowlanych i inspektorów nadzoru budowlanego (MaBV)
 • zgłoszenia dotyczące należnych opłat licencyjnych

Zasadniczym celem przeglądu sprawozdania finansowego jest zwiększenie wiarygodności oraz rzetelności informacji finansowych podawanych przez przedsiębiorstwo. Tego rodzaju przegląd jest przez nas dokładnie planowany i przeprowadzany z należytą starannością. Dokonujemy krytycznej analizy przedłożonej dokumentacji. Niezwłocznie informujemy zleceniodawcę o wykrytych, istotnych dla przedsiębiorstwa nieprawidłowościach.

Dodatkowo świadczymy usługi audytorskie w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa. W toku naszej działalności poddaliśmy badaniu ogromną ilość sprawozdań finansowych, które były sporządzane właśnie w ramach transakcji sprzedaży firmy. W ten sposób przyczyniamy się aktywnie do realizacji planowanych przejęć oraz podniesienia wiarygodności danych finansowych, które są niezbędne do określenia ceny zakupu przedsiębiorstwa.

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte