W związku z obowiązującym od 25.05.2018 ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 (w skrócie: RODO), niniejszym informujemy, jakie dane osobowe klientów są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez kancelarię prawną Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB (w skrócie: kancelaria prawna Ganteführer) i w jakich celach. Informacje te są adresowane do osób fizycznych (w szczególności naszych klientów, a także ich przedstawicieli, osób kontaktowych lub pracowników, innych partnerów biznesowych i wnioskodawców), których zlecenie realizujemy, w których imieniu działamy lub z którymi mamy nawiązaną relację biznesową lub inną relację wymagającą komunikacji – obecnie lub w przyszłości.

1. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i inspektor ochrony danych osobowych

Odpowiedzialność za zgodne z prawem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika spoczywa na:

Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Biegli rewidenci – doradcy podatkowi – radcy prawni
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 0
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: info@gamapa.de

Partnerzy zarządzający (każdy uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki): Kersten M. Winter, Bernd Rühland, Roland Moskat, Claudia Stork, Norbert Pull, Thomas Kozik, Michael Baum, Axel Kleinschmidt, dr Jörg Wacker, dr Lutz Starek, dr Jochen Kissling, Dirk am Brunnen

Inspektorem ochrony danych osobowych w kancelarii prawnej Ganteführer jest

dr Imke Aulbert, radca prawny
Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB
Poststraße 1-3
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 89 89 125
Telefaks: 0211 / 89 89 150
E-Mail: aulbert@gamapa.de

2. Przetwarzane dane i cele przetwarzania

Kancelaria prawna Ganteführer gromadzi w szczególności dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), jak również inne informacje niezbędne do realizacji zleceń lub do komunikacji. Dane te są przetwarzane i przechowywane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Kancelaria prawna Ganteführer gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu identyfikacji swoich klientów, partnerów biznesowych i partnerów komunikacyjnych, przetwarzania udzielonych zleceń, prowadzenia korespondencji z klientami, partnerami biznesowymi i komunikacyjnymi, wystawiania faktur, rozstrzygania ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności oraz, w razie potrzeby, dochodzenia roszczeń wobec klientów, partnerów biznesowych i partnerów komunikacyjnych. W tym kontekście należy zauważyć, że biegli rewidenci, doradcy podatkowi i radcy prawni są z racji wykonywanego zawodu zobowiązani do prowadzenia akt i przechowywania ich przez określony czas (patrz § 51b kodeksu postępowania zawodowego biegłych rewidentów, § 66 ustawy o doradztwie podatkowym, § 50 federalnego rozporządzenia o zawodach prawniczych).

Kancelaria prawna Ganteführer wykorzystuje dane dostępowe w celu udostępnienia strony internetowej, wykrywania i usuwania ewentualnych problemów technicznych oraz zapobiegania i, w razie potrzeby, ścigania nadużyć związanych z korzystaniem z oferty kancelarii prawnej Ganteführer.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez kancelarię prawną Ganteführer jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Uzasadnione interesy firmy wynikają z wyżej opisanych celów przetwarzania danych.

3. Przekazywanie danych stronom trzecim

O ile jest to konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) i f) RODO do obsługi zlecenia lub innych relacji handlowych i komunikacyjnych, dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim. Obejmuje to w szczególności ujawnienie danych sądom i innym organom publicznym w celu prowadzenia korespondencji, jak również dochodzenia i obrony praw klienta. Ponadto informacje te przekazywane są również drugiej stronie postępowania i jej przedstawicielom (zwłaszcza radcom prawnym). Wreszcie, dane osobowe są również przekazywane starannie wybranym podmiotom przetwarzającym, którzy wykonują zadania administracyjne dla kancelarii prawnej Ganteführer, takie jak elektroniczne zarządzanie i przechowywanie dokumentacji lub archiwizacja dokumentów papierowych. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wynikający z § 57b kodeksu postępowania zawodowego biegłych rewidentów, § 57 ustawy o doradztwie podatkowym oraz § 43a federalnego rozporządzenia o zawodach prawniczych pozostaje nienaruszony.

Poza tym dane osobowe będą ujawniane bez wyraźnej zgody klienta, partnera biznesowego lub partnera komunikacyjnego tylko wtedy, gdy kancelaria prawna Ganteführer będzie do tego zobowiązana na mocy prawa lub na mocy nakazu urzędowego lub sądowego.

4. Miejsce przechowywania danych

Dane są przetwarzane wyłącznie w centrach komputerowych podlegających RODO.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są usuwane, gdy ich znajomość nie jest już wymagana do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do informacji o zakresie przechowywanych danych osobowych oraz, jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia. Ponadto osoby, których dane dotyczą, mogą również kierować skargi dotyczące wykorzystania danych do właściwego organu nadzoru.

Stan na: wrzesień 2019

GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte